Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de eerste Belgische stad met een voetgangersplan. Doel van het plan: Brussel écht stapvriendelijk maken. Zo verbetert het Gewest zijn mobiliteit, het milieu en de leefomgeving van alle Brusselaars.

Een stad is pas voetgangersvriendelijk met een dicht netwerk van trage wegen. Dat wil zeggen: een coherent weefsel van paden, steegjes, wegen en doorsteekjes.

 

Brussel heeft meer trage wegen dan je denkt. Maar al te vaak blijven ze onbekend en onbemind. Hun potentieel blijft onderbenut.

Daar doet Trage Wegen in opdracht van Brussel Mobiliteit iets aan. In 2013-2014 brachten we alle trage wegen in kaart met de hulp van heel wat Brusselaars.

De tweede fase is nu klaar: de ontwikkeling van een smartphone-applicatie waarmee voetgangers een route kunnen vinden die zoveel mogelijk gebruik maakt van het netwerk van voetgangersvriendelijke wegen. Tegelijk is er ook een wandelatlas in zakformaat en komt er een vademecum voor beleidsmakers over lokaal tragewegenbeleid in de stedelijke context.

La Région de Bruxelles-Capitale est la première ville belge à disposer d'un véritable plan piéton stratégique. L'objectif est de faire de Bruxelles une ville où le piéton est priviligié. La Région souhaite améliorer la mobilité, l'environnement et le cadre de vie de tous les Bruxellois.

Une ville n'est agréable pour les piétons que si elle dispose d'un réseau de voies lentes de qualité: un ensemble cohérent de chemins, raccourcis, sentiers et passages destinés aux piétons.

A Bruxelles, il y a bien plus de voies lentes qu'on ne le pense, mais trop souvent elles restent méconnues et leur potentiel est inexploité. La mission confiée par Bruxelles Mobilité à Trage Wegen a pour objectif d'améliorer cette situation. En 2013-2014 l'asbl a répertorié tous les chemins et sentiers, avec l'aide de nombreux Bruxellois.

 

La deuxième étape vient d'être finalisée: le développement d'une application smartphone qui permet aux piétons d'emprunter au maximum le réseau de voies lentes. Au même temps on propose un atlas de poche à destination des piétons et un vademecum à l'attention de tous ceux qui s'occupent de la gestion des chemins piétons dans un contexte citadin.

 
 

STAPAS
RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS

STAPAS

DAG VAN DE TRAGE WEG

Zet trage wegen in Brussel in de kijker op de Dag van de Trage Weg

Al meer dan 10 jaar brengt de Dag van de Trage Weg duizenden wandelaars, fietsers, ruiters, gezinnen en kinderen op de been. Samen vieren ze de paden in hun buurt. In het groen en in de stad, langs oude buurtwegen of nieuwe paden.

De Dag van de Trage Weg is hét moment om de vele voordelen van trage wegen te vieren. In Vlaanderen, Wallonië en in Brussel.

Op 20 en 21 oktober 2018 organiseren honderden verenigingen en gemeentebesturen een wandeling, een fietstocht of een andere activiteit. Hoe meer, hoe beter. Want trage wegen zijn belangrijk. Ze zorgen voor meer verkeersveiligheid, een betere luchtkwaliteit en meer sociale contacten. Kortom: van trage wegen worden mensen blij.

Ook jij kan een activiteit op poten zetten.

 

Samen met je gemeente, een lokale vereniging, zoals een sportclub of een erfgoedorganisatie. Alles is mogelijk, zolang het maar op, langs of over trage wegen doorgaat: van een wandeling tot loopwedstrijd, van inventarisatie van de natuur tot een blik op het cultureel erfgoed dat trage wegen te bieden hebben. In Brussel focussen we dit jaar op de kansen die trage wegen bieden om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren.

Registreer je actie op >> www.dagvandetrageweg.be

​Chaque piéton à Bruxelles doit pouvoir profiter de ce trésor de données. C’est pourquoi 3 outils piétons ont été créés : une application smartphone, un atlas de poche imprimé ainsi qu’une carte piétonne de grand format placée sur les abribus. Ces instruments renseignent aux piétons bruxellois le chemin le plus agréable ou le plus rapide et donnent l’envie de se déplacer à pied. Be walking, be Brussels.

 

L’application be walking.be Brussels

 

Planifier un trajet pour se balader à Bruxelles n’a jamais été aussi facile. Vous déterminez le point de départ et d’arrivée sur base d’une adresse ou d’un point sur la carte et l’application calcule l’itinéraire le plus agréable ou le plus rapide. A l’aide d’icônes sur la carte, l’application vous signale des points d’intérêt dans la ville. D’une toilette publique jusqu’à un arrêt de bus. Si durant votre balade, vous tombez sur un chemin fermé ou tout autre élément à communiquer, vous pouvez en faire état via l’application.

Vous n’avez pas besoin d’un abonnement mobile pour utiliser l’application : une fois celle-ci installée, elle fonctionne offline. L’application est actuellement uniquement disponible pour les smartphones Android.  Vous pouvez >> la  télécharger ici.

 

L’atlas de poche be walking.be Brussels

 

Cet atlas de poche gratuit vous renseigne tous les endroits agréables à parcourir à pied, tous les raccourcis méconnus ainsi que les plus beaux sentiers de la Région. En plus des 800km de voies lentes, vous trouverez égalementsur la carte les fontaines publiques, les stations Villo, les sentiers de grandes randonnées (GR) et les 100 plus grands et plus anciens arbres de Bruxelles. Sur base des indications de citoyens, des points de vue surprenants et à couper le souffle sur des paysages bruxellois trouvent leur place dans ce guide. L’atlas vous permet aussi d’apposer vos annotations personnelles et d’indiquer vos destinations préférées à même la carte. Vous disposez de la sorte d’un carnet de promenade personnalisé.

 

Des cartes piétonnes uniques sur les abribus

A la suite de projets équivalents dans des villes de taille importante telles que Londres, Vienne et Strasbourg, 100 haltes de bus dans 3 communes se voient nanties cet été d’une carte piétonne de grand format. Chaque carte est adaptée à la localisation exacte de l’abris et est orientée en fonction de ce que l’usager voit autour de lui (contrairement aux cartes traditionnelles où le Nord se trouve systématiquement en haut). La carte indique clairement qu’il est possible en 8 minutes de parcourir à pied bien plus que ce que pensent la plupart des gens grâce notamment aux chemins de traverse et autres sentiers. La reproduction des bâtiments marquants aide les passants à s’orienter rapidement.

Ce projet était mené par Traject, DaddyKate et Trage Wegen.

​Elke voetganger in Brussel moet van deze schat aan gegevens kunnen profiteren. Daarom werden er drie voetgangerstools ontwikkeld: een smartphone-applicatie, een gedrukte wandelatlas en een levensgrote voetgangerskaart die op bushokjes wordt aangebracht. Deze instrumenten wijzen voetgangers in Brussel de aangenaamste of snelste weg. En doen goesting krijgen om er te voet op uit te trekken. Be walking, be Brussels.

De app be walking.be Brussels

 

Een route plannen voor een wandeling in Brussel was nog nooit zo makkelijk. Je bepaalt je start- en eindpositie aan de hand van een adres of een punt op de kaart en de applicatie berekent de mooiste of de snelste weg. Aan de hand van icoontjes toont de app je bovendien interessante punten in de stad. Van een openbaar toilet tot een bushalte. Kom je onderweg een afgesloten weg of een ander probleem tegen? Dan kan je dit melden via de app.
Je hebt geen data-abonnement nodig om de app te gebruiken: eenmaal de app geïnstalleerd is, werkt hij offline.

De applicatie is voorlopig alleen beschikbaar voor Android-smartphones.

Je kan 'm >> hier downloaden.

 

De pocketwandelatlas be walking.be Brussels

 

Deze gratis wandelatlas in zakformaat wijst je de weg naar alle stapvriendelijke plekken, onbekende doorsteken en mooie paden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de kaartjes staan naast 800 km trage wegen ook drinkfonteinen, villo-stations, wandelroutes en de 100 grootste en oudste bomen van Brussel. Door tips van Brusselaars kregen ook verrassende en adembenemende zichten op de Brusselse skyline een plek. In de pocketatlas kan je je eigen aantekeningen maken en favoriete bestemmingen op de kaart zetten. Zo wordt dit ieders gepersonaliseerde wandelagenda van Brussel.

 

Unieke voetgangerskaarten op bushokjes

 

In navolging van gelijkaardige projecten in grootsteden als Londen, Wenen en Straatsburg, kregen 100 bushokjes in 3 Brusselse gemeenten deze zomer een levensgrote voetgangerskaart. Elke kaart is aangepast aan de exacte locatie van het wachthokje en werd georiënteerd volgens de kijkrichting. De kaart maakt duidelijk dat een voetganger in 8 minuten verder komt dan veel mensen denken. Dankzij doorsteken en autovrije paden. De tekeningen van markante gebouwen helpen de passanten om zich snel te oriënteren.

Dit project werd uitgevoerd door Traject, DaddyKate en Trage Wegen.

open data

 
 

Mettons à l'honneur les voies lentes
à Bruxelles

Depuis plus de 10 ans, Rendez-vous sur les Sentiers réunit des milliers de randonneurs, de cyclistes, de cavaliers, de familles et d'enfants. Ils demandent tous plus d'attention pour les sentiers dans leur quartier. A la campagne comme à la ville, le long des anciens chemins vicinaux ou des nouvelles voies lentes.

Rendez-vous sur les Sentiers est le moment par excéllence pour célébrer les nombreux avantages des voies lentes. En Wallonie, en Flandre et à Bruxelles.

Le 20 et 21 octobre 2018, des centaines d'associations et d'autorités municipales organiseront une balade , un tour à vélo ou d'autres activités. Plus on organise des activités, le mieux c'est. Parce que les voies lentes sont importantes. Elles  génèrent plus de sécurité routière, une meilleure qualité de l'air et plus de contacts sociaux. En bref: les voies lentes rendent les gens heureux.

Vous aussi, vous pouvez organiser une activité.

En collaboration avec la municipalité, une association locale, telle qu'un club sportif ou une organisation de patrimoine. Tout est possible, tant que l'activité se déroule autour d'une voie lente : une promenade, une course à pied, un tour à vélo, un aperçu du patrimoine culturel que les voies lentes ont à offrir. Cette année-ci on met en avance les voies lentes comme opportunités pour améliorer la sécurité routière des piétons et cyclistes à Bruxelles.

Enregistrez votre activité sur
>> www.dagvandetrageweg.be

Tous les outils de be walking be.Brussels sont créés  sur base de données  issues de Open StreetMap, UrbiS et de données qui dans le cadre du projet STAPAS ont été rassemblées par un un grand nombre de bénévoles bruxellois passionnés. Toutes les données sont libres d’utilisation.  

Alle tools van be walking be.Brussels zijn gemaakt op basis van gegevens van OpenStreetMap, UrbIS en de gegevens die naar aanleiding van het STAPAS-project werden verzameld door een groot aantal gedreven Brusselse vrijwilligers. Alle data zijn vrij te gebruiken.

vrijwilligers

& bénévoles

A Bruxelles il existe plus de 7000 voies lentes, venelles, raccourcis et sentiers. Tout ce réseau a été répertorié en 2013-2014 par des Bruxellois enthousiastes. ​​Pour ce nouveau projet STAPAS, l'objectif est d'actualiser cet inventaire. En effet, certains éléments ont changé en 3 ans: des nouveaux chemins piétons - ou même zones - ont été créés. Il y en a d'autres qui ont disparu.

Trage Wegen a comparé l'inventaire de 2014 avec de nouvelles données disponibles. Le résultat indique que la situation a changé pour à peu près 500 km de chemins.

On a fait à nouveau appel aux Bruxellois afin de nous aider à actualiser nos données. Entretemps, le deuxième tour de visites de terrain est terminé. Toutes les nouvelles données sont traitées.

Un très grand merci à tous ceux qui ont aidé.

In Brussel zijn er meer dan 7000 trage wegen, steegjes, doorsteken en paden. Dat hele netwerk werd in 2013-2014 geïnventariseerd met de hulp van enthousiaste Brusselaars.

​Naar aanleiding van het nieuwe STAPAS-project wordt deze inventaris geüpdatet. Want er zijn best wel wat dingen veranderd: er kwamen nieuwe voetgangerswegen - zelfs zones - bij. Andere zijn dan weer verdwenen.

Trage Wegen vergeleek de oude inventaris uit 2014 met nieuwe beschikbare gegevens. Daaruit bleek dat de situatie veranderde voor bijna 500 km wegen.

Daarom deden we opnieuw een oproep aan de Brusselaars om ons te helpen met de opmaak van een stand van zaken. De tweede ronde terreinbezoeken is inmiddels afgerond en de resultaten zijn verwerkt.

Hartelijk dank aan alle helpende handen!

 

contact

Kasteellaan 349A

9000 Gent

09 331 59 25

www.tragewegen.be

info@tragewegen.be

© 2016-2017

 

 pour // voor  

2019 - info@stapas.be

  • Facebook - Black Circle
grille /// hek